بگذارید بگویند: «حکومت دیگری بعد از حکومت


علی علیه السلام بود به اسم حکومت خمینی


که با هیچ ناحقّی نساخت تا سرنگون شد»!


ما از سرنگونی نمیترسیم


از انحراف میترسیم ...


(شهید غلامعلی پیچک)
برچسب ها : حدادپور، شهید غلامعلی پیچک